Skip to main content

Autortiesību atruna


  • Saskaņā ar Autortiesību likumu “Natālijas Breitbergas privātprakse” ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas mājas lapā, ja vien nav īpašas norādes.
  • Mājas lapas lietotāji nedrīkst pārveidot, mainīt vai papildināt materiālus, kas atrodas mājas lapā. Šos materiālus var pārlūkot, izdrukāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Natālijas Breitbergas privātprakse” ir obligāta.
  • Mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus, kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt, pārveidot) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.
  • Bez “Natālijas Breitbergas privātprakse” rakstiskas atļaujas nedrīkst kopēt attēlus, grafikas, audio vai video informāciju ar nolūku izvietot tos citās mājas lapās vai izveidot papīra vai magnētisko datu nesēju kopijas.
  • Mājas lapas lietotājiem ir tiesības no tās lejupielādēt informācijas materiālu kopiju tikai personīgai un nekomerciālai izmantošanai ar nosacījumu, ka lietotāji nekādā veidā nemainīs kopēto materiālu saturu, neizmantos tos cita darba vajadzībām, nerediģēs un nedzēsīs jebkuru informāciju, ko aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. Mājas lapas lietotāja lejupielādēšanas un izmantošanas tiesības nav atļauts nodot trešajām personām un tās var izbeigt vai atsaukt jebkurā laikā pēc “Natālijas Breitbergas privātprakse” ieskatiem.
  • Ja mājas lapas lietotāji neievēro mājas lapas lietošanas noteikumus, tad viņus var saukt pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
  • Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp “Natālijas Breitbergas privātprakse” un mājas lapas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.